вверх  обратно

Исполком ФБУ принял решение для предотвращения самовольного отъезда игроков из клубов

8.02.2022

Одним з питань порядку денного Виконавчого комітету ФБУ , який відбувся у понеділок, 7 лютого (Протокол №36 від 07.02.2022р.), був розгляд питання щодо самовільного, несанкціонованого залишення гравцями розташування клубів.

З метою врегулювання даного питання та з метою захисту інтересів ФБУ та змагань з баскетболу, Виконавчим комітетом ФБУ прийнято рішення:

- Про всі випадки відмови гравців від виконання контрактних зобов’язань (самовільного несанкціонованого залишення гравцем розташування клубу) ФБУ повідомляє ФІБА, надаючи наступні дані: повне ім’я гравця, агента гравця, ліцензія агента ФІБА, інші відомості.

- Для гравців, що самовільно та несанкціоновано залишили розташування клубу, встановлена відповідальність - санкція у вигляді: Заборони на реєстрацію (отримання ліцензії) гравцем на території України протягом встановленого терміну, в тому числі, пожиттєво.

- У разі невиконання або неналежного виконання агентами обов’язків, передбачених положеннями ФІБА (Внутрішні положення ФІБА, Книга 3, розділ 9), в т.ч.  у випадку самовільного несанкціонованого залишення гравцем розташування клубу за участі агента або бездіяльності агента (якщо агент знав і не вжив ніяких заходів), передбачена можливість заборони клубам та гравцям, зареєстрованим в Україні, співпрацювати (укладати агентські контракти тощо) з такими агентами протягом встановленого терміну, в тому числі, пожиттєво (такі агенти будуть включені до «заборонного списку»).

- Для клубів, які прямо або через третіх осіб, порушуючи положення п. 3, співпрацюють з агентами, включеними до «заборонного списку», встановлена відповідальність – санкція у вигляді: Обов’язку клубу сплатити грошовий внесок на користь ФБУ у розмірі до 3 000 000,00 грн. (Трьох мільйонів гривень) та/або заборони на здійснення клубом внутрішніх та/або міжнародних переходів (заборона на реєстрацію нових гравців).

Переклад:

"In connection with cases of players’ unlawfull and unauthorized leaving of the location of clubs, in order to resolve this issue and to protect the interests of the FBU and basketball competitions, the FBU Executive Committee decided (Minutes №36 of 07.02.2022):

- On each case of players' refusal to fulfill contractual obligations (unlawful and unauthorized leaving of the club's location by the player) FBU informs FIBA, providing the following data: full name of the player, player's agent, FIBA agent's license, other information.

- For players that unlawfully and unauthorized left location of the club, established liability – the sanction in the form of : Prohibition of registration ( receipt player’s license ) by a player on the territory of Ukraine within the prescribed period, including for life .

- In case of failure or improper implementation by agents of their duties set of in FIBA Internal regulations (Book 3, Section 9) , including in the case of self-willed unauthorized leaving by player of the location of the club with the agent’s support or inaction of the agent (if the agent knew and did not take any action), provided the ban for the clubs and players registered in Ukraine from any cooperating (concluding agency contracts etc. ) with such agents within the prescribed period, including for life, such agents will be included in the “ban list”).

- For the clubs that directly or through third persons, violating the provisions above, cooperate with agents included in the "ban list", established liability – the sanction in the form of : Duty of the club to pay pecuniary contribution in favor of FBU in the amount of up to 3 000 000,00 UAH ( Three millions hryvnas ) and / or ban on domestic and/or international transfers ( ban on registration of new players)".

Источник: ФБУ

Добавил: vodolaz
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.